6445 H  KUCHÁR


 

     Absolvent je kvalifikovaný zamestnanec, schopný samostatne pracovať v oblasti spoločného stravovania ako pracovník v reštauráciách, hoteloch, z ostatných zariadeniach spoločného stravovania a ako živnostník. Ovláda práce spojené so samostatnou prípravou pokrmov, pozná suroviny, nápoje a technológiu ich výroby, zásady uplatňovania gastronomických pravidiel, receptúry a technologické postupy bežných a náročných jedál, ovláda zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, kultivované spoločenské správanie, vie odborne komunikovať so zákazníkom. Podľa platnej platnej klasifikácie zamestnaní môže byť zaradený ako kuchár v reštauráciách, hoteloch a ostatných zariadeniach spoločného stravovania alebo ako živnostník po získaní potrebnej praxe. Absolvent je kvalifikovaný a spĺňa podmienky na výkon práce v oblasti spoločného stravovania. 

Možnosti ďalšieho vzdelávania:

l    Absolvent získava výučný list s možnosťou pokračovať v nadstavbovom štúdiu a štúdium ukončiť maturitnou skúškou.

Uplatnenie v praxi:

l    v kuchyniach všetkých zariadení,
l    v hoteloch, školských a závodných jedálňach, v nemocniciach,
l    na výletných lodiach doma i v zahraničí,
l súkromný podnikateľ.