8261  M    PROPAGAČNÁ GRAFIKA


 

     Skladba a obsah odborných vyučovacích predmetov zodpovedá súčasným potrebám  praxe v oblasti dizajnu, zároveň predkladá nové možnosti vývoja v danej sfére. Obsah na jednej strane poskytuje poznatky a skúsenosti postupov v klasických technológiách, ale aj ovládanie nových technológií a digitálnych médií ako sú počítače, internet, video, digitálna fotografia, virtuálna grafika a ich vzájomné prepojenie v konečnom   výtvarnom produkte. Odborné vzdelávanie vytvorí priestor na prepojenie teoretických vedomostí z reklamnej tvorby s konkrétnymi zručnosťami využitia najnovších informačných technológií pri kreatívnej práci. Odborné vzdelanie umožní rozvíjať samostatné myslenie a konanie v priestore multimediálnej komunikácie. Dôležitou súčasťou vyučovania je spojenie výtvarnej kreativity a práce s počítačom ako významným prostriedkom pri riešení úloh animovanej tvorby. Štúdium propagačnej grafiky umožní samostatne tvoriť, organizovať, realizovať a multimediálne prezentovať tvorbu v priestore výtvarnej propagácie.

Absolvent odboru vie:

l vytvárať plagáty, inzeráty, informačné tabule, reklamné predmety, firemné logá, piktogramy a pod.,
l    konštruovať písmo, kresliť, výtvarne riešiť texty a písomné časti iných výtvarných celkov,
l pracovať s počítačom, ovláda príslušné grafické programy a pomocou nich realizuje výtvarné zámery,
l využívať a aplikovať teoretické vedomosti v praktickej tvorbe,
l    ovláda tvorbu grafického dizajnu, prácu s farbou a tradičné techniky umeleckej grafiky,
l    ovláda prvky organizačnej a riadiacej práce.

Možnosti ďalšieho vzdelávania:

l Absolvent získava maturitné vysvedčenie s možnosťou pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Uplatnenie v praxi:

l    grafik pre činnosť v oblasti reklamy, grafického dizajnu,
l    v reklamných agentúrach,
l    v propagačných oddeleniach podnikov a inštitúcií,
l    v oblasti úžitkovej grafiky,
l    v marketingových agentúrach.