6421 4 00  SPOLOČNÉ STRAVOVANIE


   Stručná charakteristika predmetu: 

Študijný odbor prehlbuje a rozširuje odborné vedomosti a zručnosti získané v trojročnom učebnom odbore a súvisiace s racionalizáciou, riadením zariadení spoločného stravovania. Poskytuje odborné vedomosti o organizácii a prevádzke zariadenia spoločného stravovania, objednávok, zabezpečovaní technického vybavenia a údržby prevádzky a pripravuje na samostatnú podnikateľskú činnosť. Umožňuje absolventovi zvládnuť náročné úlohy zvyšovania úrovne a kvality poskytovaných služieb a konkurencieschopnosti podnikania.

 

  

Vedomosti absolventa v oblasti odborného vzdelania

 • ovládať zásady ekonomiky so zameraním na spoločné stravovanie a cestovný ruch,

 • základy praktických otázok založenia a prevádzkovania vlastného súkromného podniku alebo živnosti,

 • ovládať základy jednoduchého a podvojného účtovníctva,

 • zásady hospodárenia so surovinami, materiálom a pod.,

 • základy prípravy technologicky náročných jedál, vrátane národných, regionálnych a iných špecialít,

 • samostatne zostavovať kalkulácie,

 • poznať zásady riadenia pracovníkov v  zariadeniach spoločného stravovania a cestovného ruchu,

 • ovládať pracovné činnosti manažmentu strednej úrovne riadenia,

 • využívať výpočtovú  techniku na spracovanie dát a evidenčné účely, na efektívnu hospodársku korešpondenciu a ekonomické rozbory a prognózy.

   Absolvent má vedieť urobiť:

 • viesť administratívu vo výrobných a odbytových strediskách,

 • pripravovať technologicky náročné jedlá, vrátane národných, regionálnych a   iných špecialít,

 • viesť účtovnú dokumentáciu,

 • vypracovať písomnosti hospodárskeho charakteru v materinskom  a cudzom jazyku,

 • pracovať s výpočtovou technikou.

   Zaraďovanie absolventov

Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky je absolvent pripravený vykonávať náročné pracovné činnosti v oblasti riadenia prevádzok spoločného stravovania a cestovného ruchu, po získaní predpísanej dĺžky odbornej praxe, v súlade s platnou klasifikáciou zamestnaní – prevádzkár, šéfkuchár, šéfcukrár, hlavný čašník, majster odbornej výchovy a ostatné povolania a činnosti súvisiace so spoločným stravovaním a cestovným ruchom, kde sa vyžaduje úplné stredné odborné vzdelanie.

   Možnosti ďalšieho vzdelávania

Absolventi študijného odboru, ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku, sa môžu uchádzať o štúdium na vysokých školách a o pomaturitné štúdium za rovnakých podmienok, ako absolventi ostatných stredných škôl, poskytujúcich úplné stredné vzdelanie.