6426 400  VLASOVÁ KOZMETIKA


Vedomosti absolventa v oblasti všeobecného vzdelania:

ovláda základné prostriedky oznamovacieho, administratívneho a odborného prejavu v slovenskom jazyku, má potrebnú slovnú zásobu a vyjadrovaciu schopnosť v ústnom a písomnom styku, vie sa vyjadrovať v súlade s komunikatívnou situáciou, pozná vybrané umelecké diela, ktoré reprezentujú kultúrne dedičstvo slovenskej a pokrokovej literatúry , dokáže sa vyjadrovať v cudzom jazyku v bežných situáciách spoločenského alebo pracovného styku , preukazuje vedomosti o vývoji ľudskej spoločnosti a spoločenskej výrobe v spojitosti s demokratizáciou všetkých sfér života, má osvojené požadované formy medziľudských vzťahov prostredníctvom verejnej informovanosti, má osvojenú potrebnú toleranciu k názorom druhých, ku konštruktívnej kritike a sebakritike , uvedomuje si nevyhnutnosť dobrého rodinného zázemia a má kladný vzťah k svojej budúcej rodičovskej úlohe , ovláda učivo stredoškolskej matematiky, chémie, pozná základy prírodných a technických vied a vie ich vysvetliť a aplikovať v praxi.

 

 

 

  Vedomosti absolventa v oblasti odborného vzdelania
 • má vedomosti o kvalite vlasov, vlasovej pokožky a vie stanoviť správny pracovný postup kaderníckeho a kozmetického ošetrenia vlasov a pleti

 • vie posúdiť účinky a zloženie kaderníckych prípravkov a prípravkov používaných pri odbornej starostlivosti o pleť, manikúre a pedikúre

 • má znalosť estetického cítenia pri tvorbe účesov a úprave pleti ako celého pracovného prostredia

 • má vedomosti o funkčnom a estetickom vybavení a zariadení prevádzok poskytujúcich služby v odbore kaderníctvo, pleťová kozmetika, manikúra, pedikúra

 • má odborné vedomosti o poskytovaní poradenskej služby z hľadiska ošetrenia vlasov a pokožky, konečnej úpravy účesov a doplnkovom predaji

 • ovláda zdravotno-hygienické predpisy vzťahujúce sa na odbor kaderníctva, kozmetiky, manikúry a pedikúry

 • má znalosti a dodržiava zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygienu práce a ochranu životného prostredia

 • ovláda základné ekonomické zákonitosti zamerané na podnikanie, vedenie účtovníctva, zostavovanie kalkulácie nákladov na nové materiály, určenie noriem spotreby materiálu, hľadanie nových foriem práce vzhľadom na ich ekonomickú účinnosť

 • má vedomosti o právach a povinnostiach riadiaceho pracovníka, vedomosti o vplyve prác na vývoj osobnosti človeka, o činiteľoch, ovplyvňujúcich pracovný výkon a taktiež vedomosti potrebné pri riadení pracovného kolektívu

   Zručnosti absolventa v odbornej spôsobilosti

 • ovláda základné pracovné postupy kadernícke, kozmetické, pedikúry a manikúry

 • ovláda nové pracovné techniky v kaderníckej praxi

 • vie vytvoriť zložité spoločenské a večerné účesy podľa schematického vyobrazenia a predlohy ako aj použitím a vyhotovením vlasových ozdob

 • ovláda technológiu strihania vlasov v rôznych kombináciách, nové smery pri farbení vlasov, vlasovej preparácii, melírovaní, plastickom farbení, sušení vlasov do vĺn 

 • ovláda technologické postupy pri ošetrení jednotlivých typov pleti, pri ošetrení rúk a nechtov

 • odborne pracuje s kozmetickými prístrojmi pri kozmetickom ošetrení pleti, rúk a nôh

 • ovláda denné a večerné líčenie s lepením umelých rias

 • vykonáva všetky pracovné postupy v súlade s hygienickými a bezpečnostnými predpismi

   Zaraďovanie absolventov

Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky je absolvent schopný pracovať v oblasti kaderníctva a kozmetiky, a to v kaderníckych a kozmetických salónoch, menších firmách, v živnostenských zariadeniach, prevádzkach televízie, v divadle, kúpeľných zariadeniach, na lodiach, v hoteloch ako aj v predajniach s kaderníckymi a kozmetickými prípravkami.

   Možnosti ďalšieho vzdelávania

Absolventi študijného odboru, ktorí úspešne vykonali maturitnú skúšku, sa môžu uchádzať o štúdium na vysokých školách a o pomaturitné štúdium za rovnakých podmienok ako absolventi ostatných stredných škôl, poskytujúcich úplné stredné vzdelanie.