DEFINÍCIA GONIOMETRICKÝCH FUNKCIÍ ORIENTOVANÉHO UHLA NA JEDNOTKOVEJ KRUŽNICI

Test č.3

Vyber správne čísla alebo veľkosti uhlov z riadku a doplň ich do textu.
   0      0°      1      -1      180°      90°      x      y   
1. Súradnice bodu nachádzajúceho sa na jednotkovej kružnici môžu nadobúdať hodnoty od do .
2. Funkcia sínus priradí bodu na jednotkovej kružnici jeho -ovú súradnicu.
3. Funkcia kosínus priradí bodu na jednotkovej kružnici jeho -ovú súradnicu.
4. Funkcia sínus môže nadobúdať hodnoty od do .
5. sin 90° = .
6. cos 90° = .
7. Funkcia tangens nie je definovaná pre uhol .
8. Funkcia kotangens nie je definovaná pre uhol .
9. tg 0° = .
10. cotg 90° = .
11. Najmenšia hodnota, ktorú môže nadobúdať funkcia sínus je .
12. Najväčšia hodnota, ktorú môže nadobúdať funkcia kosínus je .
13. sin = 0 .
14. cos = 1 .
15. cos = -1 .