Personálne zabezpečenie na školský rok 2020 / 2021

 

 

Riaditeľ: Ing. Stanislav Štefanisko, MBA

Zástupca riaditeľa: PhDr. Slávka Rudačková, PhD.

Hospodár: Ing. Anna Ondičová

Výchovný poradca: Mgr. Anna Raffáčová

 

Učitelia:

Mgr. Erika Antonyová slovenský jazyk, ruský jazykkoordinátor environmentálnej výchovy

Ing. Mária Baranová – chémia, odborné chemickotechnologické predmety, odborné predmety odboru kuchár, vedúci PK odborných predmetov, koordinátor rodičovského združenia

Mgr. Jana Gulová – odborné predmety umeleckého charakteru, koordinátor SOČ

Mgr. Helena Gúberová –  náboženstvo

Mgr. Miriam Hudymačová anglický jazyk, vedúca PK všeobecnovzdelávacích predmetov

Mgr. Adriana Chromá matematika, fyzika, informatika, odborné predmety odboru informačné systémy a služby, administrátor web stránky školy, správca počítačovej siete, správca aSc Agendy školy

PhDr. Alena Lechmanová – odborné ekonomické predmety, koordinátor Žiackej školskej rady, koordinátor finančnej gramotnosti

RNDr. Milena Pangrácová – chémia, odborné chemickotechnologické predmety,  koordinátor prevencie závislostí a iných sociálno-patologických javov, koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu

Mgr. Anna Raffáčová – slovenský jazyk, predmety umeleckého zamerania

Mgr. Marcel Vaľo telesná a športová výchova, zdravoveda

 

Majstri odbornej výchovy:  

Štefan Kiss - kuchár

Mgr. Zlata Kolesárová kuchár

Michaela Romančáková - kaderník

Mgr. Dana Šimonová – kaderník

Bc. Petra Vartášová kozmetik

Bc. Eleonóra Žeňuchová – propagačná grafika, vedúca PK pre praktické vyučovanie

 

Technicko-hospodárski zamestnanci:

Lenka Apiarová samostatná referentka

Dana Čolláková – samostatná referentka

Michal Čihák – školník

Katarína Čiháková - upratovačka

Slávka Rovňáková – upratovačka