VÝCHOVNÝ PROGRAM ŠKOLY

     SOŠ sv. Cyrila a Metoda v Michalovciach bolo zriadené Eparchiálnou radou pravoslávnej cirkvi v Michalovciach.

     Ekumenický charakter školy otvára brány chlapcom a dievčatám všetkých kresťanských vierovyznaní. Vo výchovnej a vzdelávacej práci nadväzujeme na duchovné základy a hodnoty, ktoré odovzdali našim predkom v dávnej minulosti patróni školy sv. Cyril a sv. Metod. Kresťanská láska, porozumenie, vzájomná úcta, spravodlivosť a ochota pomôcť jeden druhému, to sú hodnoty, ktoré sa snažíme vštepiť žiakom našej školy. Zákon lásky a všeľudských hodnôt nemožno len pasívne prijímať, ale tieto hodnoty aj spolu vytvárať. Žiaci si majú tieto hodnoty osvojiť a podľa nich aj žiť.

     Z týchto zásad vyplýva aj filozofia našej školy. SOŠ má byť školou komorného typu, kde každý pozná svoje práva a povinnosti. Výchova a vzdelávanie sa uskutočňuje v duchu kresťanských zásad a morálky. Zamestnanci aj žiaci do nej chodia s radosťou a potešením. Pri vzájomných kontaktoch medzi učiteľmi, majstrami a žiakmi, medzi vedením a zamestnancami sa uplatňujú prvky humanizmu, vzájomnej úcty, čo má prispieť k formovaniu pozitívnej klímy.

     Duchovný rozmer školy je daný aj interiérom školy. Chodby a triedy sú vyzdobené podobizňami svätých. V každej učebni je pravoslávny kríž. Pracovný deň začínajú aj končia žiaci modlitbou. Pozitívne na žiakov vplýva ja to, že škola im dáva možnosť navštevovať hodiny náboženskej výchovy toho vierovyznania, ku ktorému sa hlásia.

     Žiaci a zamestnanci školy sa zúčastňujú bohoslužieb, slávnostných akadémií s náboženským zameraním, na príprave ktorých sa žiaci podieľajú so svojimi pedagógmi. V škole sa uskutočňujú stretnutia s duchovnými pre žiakov a zamestnancov, ktoré organizuje zriaďovateľ.

     Výchovne na žiakov v značnej miere pôsobí aj charitatívna činnosť školy (podpora detských domovov, účasť kaderníkov v geriatrickom centre, zapájanie sa do finančných zbierok – Deň narcisov, Únia nevidiacich, podpora košickej ZOO atď.)

     Cieľ nášho snaženia smeruje k tomu, aby absolvent školy bol po odbornej stránke na požadovanej úrovni a jeho charakterové vlastnosti zodpovedali kresťanskej morálke.