Zaujímavosti zo života školy 2019 / 2020


 

KRAJSKÉ  KOLO  SÚŤAŽE  RUSKÉ  SLOVO

Dňa 19. februára 2020 sa konalo krajské kolo súťaže Ruské slovo. Našu školu reprezentovala  Nikola Nemetová z III.A triedy, ktorá v kategórii sólový spev  obsadila krásne 3. miesto.

    


 

KRAJSKÉ  KOLO  OLYMPIÁDY  ĽUDSKÝCH  PRÁV

Dňa 6. februára 2020 sa na Katedre anglistiky a amerikanistiky FF UPJŠ v Košiciach konalo krajské kolo XXII. ročníka Olympiády ľudských práv. Po slávnostnom otvorení a úvodných povzbudivých slovách súťažiaci prešli prvým kolom súťaže – písomným testom. Po krátkej prestávke a zaujímavej prednáške na tému „Porušovanie ľudských práv v súčasnosti“, ktorú si pre účastníkov olympiády pripravil Mgr. Ján Ruman, PhD. z katedry politológie FF UPJŠ, boli súťažiaci rozdelení do dvoch skupín, v ktorých následne absolvovali ústne odpovede na vylosované tézy. Našu školu reprezentoval Marek Jacko z II.A, za čo mu úprimne ďakujeme.

    

    


 

VIANOCE

Každoročne žiaci našej školy navštevujú v predvianočnom období Domov sociálnych služieb v Michalovciach. Do príprav zapojila celá škola. Kuchári piekli vianočné pečivo  a zdobili perníky, ako po minulé roky, aj tento rok z vlastnej iniciatívy. Ostatné odbory balili darčeky a nacvičovali kultúrny program v  zemplínskom nárečí plný zvykov, tradícií, vinšovačiek a kolied, s ktorým navštívili 13.12.2018 zariadenie Domova sociálnych služieb v Michalovciach. Prekvapenie, radosť, dojatie, ale aj slzy sprevádzali atmosféru spomienok na mladosť, spevu vianočných kolied, rozdávania malých darčekov a zákuskov, ktorými žiaci chceli spríjemniť predvianočné obdobie. Pri spoločne strávených chvíľach si aj žiaci uvedomili, že teplo domova a blízkosť rodiny sa nedajú kúpiť.

    

         


 

EXKURZIA  NA  HRAD  PALANOK

Hrad Palanok, nazývaný aj Mukačevský hrad, je považovaný za jeden z najkrajších hradov na Zakarpatskej Ukrajine. Vypína sa 68 metrov nad okolitou krajinou na sopečnom vrchu a je zďaleka viditeľnou dominantou na juhozápadnej časti mesta. Z jeho hradieb je prekrásny pohľad na panorámu celého priľahlého okolia.

My sme tento hrad navštívili 11.12.2019, sprievodca nám v ruskom jazyku pútavo a odborne  vyrozprával históriu hradu a legendy, ktoré sa k nemu viažu.

    

    


 

1.december – Svetový deň boja proti AIDS

Kampaň „Červené stužky“ je kampaňou mladých a je venovaná mladým.  Kampaň za najúčinnejší prostriedok boja proti AIDS považuje odborné vedomosti o HIV/AIDS. Do tejto kampane sa zapojila aj naša škola aktivitami ako príprava  a nosenie červených stužiek, odbornou prednáškou po ktorej si žiaci mohli preveriť svoje vedomosti  otestovaním sa, a zapojením sa do CELOSLOVENSKEJ VÝTVARNEJ SÚŤAŽE ČERVENÉ STUŽKY 2019 v kategórií stredné školy. Naša žiačka Andrea Romanová získala „Čestné uznanie“.

    

    


 

KOZFI, JA FIRMA

Kreatívnosť, iniciatívnosť, zodpovednosť. To sú kľúčové slová vzniku firmy. Na ustanovujúcom valnom zhromaždení 26.11.2019 predstavili akcionárom svoj program a predstavenstvo firmy v tomto zložení:

Prezident : Laura Katová

Asistent prezidenta: Andrea Juhasová

Viceprezident financií: Viviana Bodrogiová

Účtovníčka: Patricia Kanalošová

Viceprezident marketingu: Šarlota Sabolčáková

Asistent: Viktória Jaščúrová

Viceprezident ľudských zdrojov: Sofia Silvia Jakubová

Asistentka: : Kristína Šimková

Viceprezident výroby Nikola Daduová

Asistent: Emma Denková

 

Valné zhromaždenie schválilo podnikateľský plán, stanovy a dozornú radu, ktorá je kontrolným organom firmy v tomto zložení:

Predseda: Mgr.Jana Gulová

Členovia: Martin Hamza, Adrián Miško

 

Našim cieľom je naučiť sa podnikať a pripraviť sa na podnikanie v reálnom živote. Podnikanie nieje len o zisku, ale bez zisku sa podnikať nedá ...

 


 

NOHEJBAL

Študenti našej školy Patrik a Mário Tatárovci si veľmi úspešne počínali na IX. ročníku nohejbalového turnaja chlapcov stredných škôl "O pohár primátora mesta" kde si spomedzi všetkých žiakov stredných škôl suverénnym spôsobom bez jedinej prehry vybojovali prvé miesto. Srdečne blahoželáme.

Vyhodnotenie IX. ročníka nohejbalového turnaja SŠ "O pohár primátora mesta"

  

  

  


 

„MIKULÁŠSKY DOBRÝ SKUTOK“

7. decembra sa v priestoroch III. základnej škole v Michalovciach konala dobročinná akcia „Mikulášsky dobrý skutok“. Medzi účinkujúcimi a inými aktivitami sa tohto podujatia  zúčastnili aj žiačky našej školy odboru KOZMETIK a tým podporili toto zmysluplné podujatie.

Výťažok z tejto akcie sa použije na rehabilitáciu bývalého žiaka tejto školy – Gabriela (26), ktorý ostal po dopravnej nehode pripútaný na vozík. Nevzdáva sa a bojuje o to, aby mohol opäť stáť na vlastných nohách.

„Pôžitok z dobrých skutkov je práve v tom, keď ich človek vykoná.“

  

  

  

     


 

NOVEMBER  1989

Dňa 27. novembra 2019 sa pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie žiaci našej školy zúčastnili predstavenia November 1989. Táto dokumentárna inscenácia im priblížila život ľudí v období totality.

    


 

Školská súťaž odboru KADERNÍK v účesovej tvorbe

"Tááá naša stužkovááá" znelo v hoteli Felícia a na Zemplínskej šírave 23. 11. 2019. Naši maturanti zo IV.A triedy prijali zelené stužky ako symbol skúšky dospelosti. Vážnu atmosféru vystriedal večer plný zábavy a radosti s bohatým a vtipným programom, častuškami, čriepkami pre šťastie a všetkým, čo k správnej stužkovej patrí, aj so spomienkami, ktoré v nás ostanú i po ukončení štúdia na našej škole.

Krátke video zo stužkovej: https://drive.google.com/open?id=1ut90DCWZo53h3I0X9f22hmgmq3eoJmb5

    

      

    

    


 

Školská súťaž odboru KADERNÍK v účesovej tvorbe

V priestoroch praktického vyučovania sa konala školská súťaž v účesovej tvorbe žiakov 3.ročníka, odboru KADERNÍK, na tému "Stužková slávnosť".  Žiaci pri tejto aktuálnej téme ukázali prácu svojich šikovných rúk.

     


 

SPRÁVNA VOĽBA POVOLANIA

Košický samosprávny kraj v spolupráci s Mestom Michalovce zorganizovali 27. novembra 2019 prezentáciu stredných škôl pre žiakov základných škôl SPRÁVNA VOĽBA POVOLANIA  „TVOJA BUDÚCNOSŤ – TVOJA VOĽBA“.

Tohto podujatia sa zúčastnila aj naša škola. Majstri OV a žiaci odborov kaderník, kozmetik, kuchár a propagačná grafika prezentovali žiakom deviatych ročníkov  naučené zručnosti. Veríme, že deviatakov naše odbory zaujali a v nasledujúcom školskom roku ich privítame medzi nami.

         

    


 

Nultý ročník regionálnej súťaže študentov stredných odborných škôl v dekoratívnom líčení

V Michalovciach sa 20.11.2019 konala regionálna súťaž v dekoratívnom líčení na tému „NOVODOBÝ FOLKLÓR“. Súťaže sa zúčastnilo 12 súťažiacich z michalovského, košického a humenského okresu. Medzi súťažiacimi bola aj  žiačka našej školy Nikola Daduová z 2. ročníka odboru kozmetik. Umiestnila sa na peknom 2. mieste. Za jej kreativitu a zručnosť sme na ňu hrdí.

     


 

RUSKÝ  FILM  V  ŠKOLE

V novembri sa konal už 14. ročník akcie Ruský film v škole. Tento rok sme si na hodinách ruského jazyka pozreli známy animovaný film «Чебурашка». Obohatili sme si slovnú zásobu a výtvarne spracovali ľubovoľný námet z rozprávky. Najlepšie výtvarné práce sme zaslali do súťaže, naše žiačky sa opäť umiestnili na prvých miestach.

Žiačky Dominika Pappová a Lucia Hašková získali 1. miesto, Jessica Grajcárová obsadila 3. miesto. Blahoželáme!

     

   


 

ŠKOLSKÉ KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

Dňa 20. novembra 2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Testované boli vedomosti žiakov z gramatiky, slovnej zásoby, čítania a počúvania s porozumením. V ústnej časti tvorili žiaci zaujímavý príbeh na základe obrázka. Svoje komunikačné zručnosti si preverili formou rolovej úlohy na stanovenú tému.

Na 1. mieste sa umiestnila žiačka Tea Smetanová z III.A triedy, ktorá bude našu školu reprezentovať na okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku.

Na 2. mieste sa umiestnil žiak Dávid Púpala z III.A triedy a na 3. mieste sa umiestnila žiačka Emma Porubenská z I.A triedy.

    

    


 

TISÍCE  DETÍ  SA  SPOJILI,  ABY  ICH  POČULI  VŠETCI

Viac ako 21 000 detí na celom Slovensku, medzi nimi aj žiaci našej školy sa spojili, aby 19. novembra, v rovnakom čase bubnovali, aby sme ich my dospelí počuli. Išlo o najväčšie prepojenie detí, aké Slovensko vo svojej histórii zažilo, s cieľom poukázať na svoje práva, ktoré vek neanuluje!

Deti z vyše 270 materských, základných a stredných škôl rozbubnovali s podporou dospelých medzi 10.00 – 11.00 h. lavice, chodby, telocvične, školské dvory, námestia i štadióny.

Cieľom bubnovačky 19. novembra nebolo lámanie rekordov. Podujatím s mottom „Bubnujeme, aby bolo deti lepšie počuť“ chceli organizátori podporiť v spoločnosti tému väčšej ochrany detí pred násilím a poukázať na potrebu prevencie.

November je významným mesiacom v oblasti ochrany práv dieťaťa. Práve 19. november, kedy sa bubnovačka konala, je vyhlásený za Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí.

20. novembra si svet pripomína 30. výročie od prijatia od Dohovoru o právach dieťaťa, ktorý je najširšie prijatou zmluvou o ľudských právach v histórii, ktorú ratifikovalo ho až 195 krajín.

    

    


 

OLYMPIÁDA  ĽUDSKÝCH  PRÁV

Dňa 15.11. sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády ľudských práv stredoškolskej mládeže. Nosnou témou XXII. ročníka je: Výzva pre demokraciu a ľudské práva v Európe 21.storočia. Najúspešnejšími sa stali Marek Jacko, Markus Šimko, Laura Katová a Tomáš Mihaľov.

 


 

iBOBOR

V dňoch 12. a 14. novembra sa naša škola zapojila do celoslovenskej informatickej súťaže iBOBOR. Hlavným cieľom súťaže bolo podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých študentov. Súťaž chcela iniciovať v žiakoch využívanie IKT a posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. V kategóriách Senior a Junior súťažilo spolu devätnásť  žiakov, úspešnou riešiteľkou sa stala v kategórii Senior Dominika Pappová z III.A triedy.

 


 

Veľké  deti  majú  pomáhať  tým  menším

Vo štvrtok 14. novembra sa Slovensko znova spojilo, aby pomohlo deťom, ktoré to potrebujú. Do ulíc vyšli aj žiaci III.A našej školy, aby sa zapojili do zbierky ako dobrovoľníci so žltými pokladničkami s motívom maskota Huga. Spolu vyzbierali 97,42€. Najúspešnejšie v zbierke boli Nikola Nemetová a Tea Smetanová. Spolu vyzbierali  53,52 €. Darcom aj dobrovoľníkom srdečne ďakujeme.


 

PRSTOM PO MAPE VEĽKEJ BRITÁNIE

V rámci vyučovania anglického jazyka pre našich žiakov pripravujeme rôzne zaujímavé podujatia a aktivity. Pre žiakov druhého ročníka učebných odborov boli pripravené edukatívne aktivity pod názvom Prstom po mape Veľkej Británie. Žiaci získali nové vedomosti o Veľkej Británii nielen pri práci s mapou ale aj  prostredníctvom interaktívnych úloh.

    

    


 

Rozhoduj o Európe – Staň sa na deň tvorcom európskej politiky

Dňa 7.11.2019 sa žiačky III.A triedy zúčastnili vzdelávacieho projektu Rozhoduj o Európe – Staň sa na deň tvorcom európskej politiky v Košiciach, na ktorom bolo simulované rokovanie Rady EÚ. Naše žiačky zastupovali ministerstvá životného prostredia krajín Rumunska, Slovinskej republiky a Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska. Študenti celý deň rokovali o Nariadení Európskeho parlamentu a rady o minimálnych požiadavkách na opätovné využívanie vody, ktoré nakoniec v ich simulovanom rokovaní rady EÚ neprijali. Seminár študentom priblížil rozhodovací proces na úrovni Európskej únie a atraktívnym spôsobom predstavil Európsku úniu a európsku integráciu.

    


 

DOTYKY S UMENÍM - cyklus besied o umení

ČÍNSKA KALIGRAFIA

Dňa 22.10.2019 sa v priestoroch galérie Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach konala pre žiakov našej školy odboru propagačná grafika prednáška z cyklu besied o umení. Aktívna umelkyňa Zoe Sun z Taiwanu priblížila žiakom históriu čínskeho písma a čínskej kaligrafie a prostredníctvom prezentácie demonštrovala vznik jednotlivých znakov a ich významov. Za preklad a tlmočenie ďakujeme Alenke Žeňuchovej.

Krátky zostrih o tejto výtvarníčke a jej prednáške poskytuje TV Mistrál:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1028&v=jnFlOsx8MjI&feature=emb_logo?time_continue=1028&v=jnFlOsx8MjI&feature=emb_logo

    

    

 


 

MÚZEUM ANDYHO WARHOLA V MEDZILABORCIACH

V tomto školskom roku sa naša škola zapojila do medzinárodného projektu ERAZMUS+, v rámci ktorého by mali žiaci zúčastnených krajín Španielska, Portugalska, Talianska a Slovenska predstavovať významné osobnosti svojej krajiny z oblasti výtvarného umenia. Jednou týchto osobností je aj Andy Warhol. Jeho život a tvorbu nám detailne priblížili v Múzeu moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach.


 

Národná banka Slovenska - Dni finančného spotrebiteľa

Národná banka Slovenska zorganizovala on-line kvíz finančnej gramotnosti v rámci podujatia Dni finančného spotrebiteľa 2019, s  nosnou témou: „Ako sa má správať zodpovedný spotrebiteľ?“ On-line kvízu sa zúčastnili žiaci III.A s úspešnosťou 82,2%. Ako poďakovanie žiaci dostali certifikát o absolvovaní kvízu finančnej gramotnosti.


 

OKTÓBER - MESIAC  ÚCTY  K  STARŠÍM

Na znak vďaky a úcty navštívili žiaci III.A Domov sociálnych služieb v Michalovciach. Krátkym kultúrnym programom plným piesní a  básní s poďakovaním za všetko krásne a dobré, čo pre mladú generáciu urobili a v budúcnosti ešte urobia -  potešili našich starkých.

    

    


 

AKO  NESPADNÚŤ  DO  CHUDOBY

28.10.2019 sa žiaci III.A  zúčastnili wokshopu v RCM v Košiciach  „Ako nespadnúť do chudoby“. Cieľom workshopu bolo zaujímavou formou rozvíjať životné zručnosti žiakov, ktoré sú spojené s rozhodovaním, uplatnením, samostatnosťou, zodpovednosťou a dobrovoľníctvom. Hľadanie možnosti tvorby finančných rezerv a vhodného, dostupného zhodnocovania financií.


 

NESTVILLE  PARK

Dňa 25. októbra 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili odbornej exkurzie v Nestville Parku v Hniezdnom. Spoločnosť Nestville Distillery nadväzuje na staré liehovarnícke tradície Severného Spiša, ktoré sú historicky dokumentované a merané až tromi stáročiami. Poobede sme navštívili Hrad Stará Ľubovňa. Kto vstúpi na hrad Ľubovňa i dnes a oči privrie, turnajový hluk zbraní začuje, vôňu dobrôt zacíti.

    

    

    


 

ČO  S  KLIMATICKOU  KRÍZOU ?

Klimatické zmeny a zvyšovanie CO2 v ovzduší majú za následok nárast teploty zemského povrchu a výkyvy počasia. Jedným z riešení tohto problému je aj výsadba stromov. Projekt Recyklohry si pre nás tentoraz pripravil zaujímavú úlohu a to zasadiť na školskom dvore listnatý alebo ihličnatý strom, o ktorý sa budeme naďalej vzorne starať. Žiaci I. B triedy v rámci ENV v priestoroch školského dvora vysadili okrasnú drevinu. Z odpadového materiálu sme na nástenke vytvorili strom, ktorý nám pripomína jeho základné funkcie.

 

   

 


 

ZÁŽITKOVÝ  WORKSHOP  "TAK  TOTO  NEPREJDE"

Vo štvrtok 23.10.2019 sa žiaci II. A zúčastnili workshopu "Tak toto neprejde" organizovaného občiansky združením Post Bellum.SK. Workshop bol zameraný na výučbu dejín 20. storočia s použitím moderných metód. Lektori prostredníctvom zážitku zoznámili žiakov s pojmami totalita, nedemokratické režimy, sloboda slova, cenzúra, ľudské práva a ich porušovanie. Študenti predstavovali skupinu ľudí, intelektuálov a umelcov s rôznymi osobnými osudmi a cez ich životné príbehy sa netradičnou a nenásilnou formou oboznámili s historickými reáliami a dilemami, ktorým ľudia v tých časoch čelili.


 

MEDZINÁRODNÝ  DEŇ  VÝŽIVY

Počas Medzinárodného dňa výživy 16.októbra si naši žiaci z odboru kuchár (IV.A - Janka Berešová, Paľo Bardóci, II.B – Zuzka Balogová, Erika Janáková) pripravili pestré chuťovky zo zdravých nátierok (mrkvová, tekvicová, tvarohová, cesnakovo.syrová nátierka) a cuketový zákusok. Ovocnú ikebanu pomohli pripraviť žiačky z I.C Kristína Mitrová a Veronika Žecová. Potom si žiaci mali možnosť vypočuť besedu na tému „Zdravý životný štýl“.

  

  

  

  


 

MYSLÍM,  TEDA  SOM

Dňa 10.10.2019 sa na škole v triedach I. A, I. B  uskutočnila súťaž z občianskej náuky "Myslím, teda som". Najúspešnejší žiaci z každej triedy získali sladkú odmenu.


 

TRESTNOPRÁVNA  ZODPOVEDNOSŤ  ZA  UŽÍVANIE  A  PRECHOVÁVANIE  DROG

Dňa 9.10.2019 sa na našej škole uskutočnila prednáška na tému " Trestnoprávna zodpovednosť za užívanie a prechovávanie drog" s p. inšpektorom Bamburákom. Prednášky sa zúčastnili žiaci I.A a II.A triedy, ktorých veľmi zaujala aktuálna téma a podnetná diskusia.


 

EURÓPSKY  DEŇ  JAZYKOV  A  ŠPORTU

Dňa 4. 10. 2019 sa na našej škole konali aktivity pri príležitosti Európskeho dňa jazykov a Európskeho týždňa športu. Pre žiakov boli pripravené zaujímavé kvízy, úlohy s anglickým a ruským textom piesne. Žiaci si preverili svoje vedomosti z oblasti kultúrnych pamiatok UNESCO a hlavných miest štátov EÚ.

Potom si spestrili zvyšok dňa zábavnými športovými aktivitami s fit loptami a švihadlami. Triedy medzi sebou súperili aj vo volejbale.

Najúspešnejšia trieda v jazykových aj športových aktivitách bola II.B. Všetci si za svoje výkony zaslúžili malú sladkú odmenu.

    

    

         


 

FETÁLNY  ALKOHOLOVÝ  SYNDRÓM

Dňa 30.9. 2019 sa na našej škole uskutočnila prednáška na tému "fetálny alkoholový syndróm" v spolupráci s RÚVZ v Michalovciach. Prednášajúce Mgr. Erdélyová priblížila žiakom problematiku alkoholizmu a jeho dopad na zdravie človeka. Dievčatá zaujali témy týkajúce sa následkov užívania alkoholu počas tehotenstva.


 

TÝŽDEŇ  DOBROVOĽNÍCTVA

Aj naša škola  sa zapojila do tohto projektu aktivitou „Burza bez peňazí „. Žiaci aj pedagogickí zamestnanci darovali oblečenie a kuchynské pomôcky. Darcom srdečne ďakujeme.

 

Poďakovanie

Milá škola,

touto cestou by sme sa Vám chceli poďakovať, že ste sa počas Týždňa dobrovoľníctva zapojili do „Burzy bez peňazí“ v občianskom združení Integra a prispeli ste svojou pomocnou rukou, či už formou darovania nepotrebného šatstva a kuchynských pomôcok.  Prispeli ste k naplneniu nášho posolstva a zámeru. Potešili ste  našich klientov novým oblečením, keďže veľa z nich sa nachádza v zlej sociálnej situácii. Zvyšné veci sme posunuli do komunitných centier v okrese, ako aj  Psychiatrickej nemocnice v Michalovciach, Domova pre seniorov Sĺňava, či Charitného domu prof. Hlaváča.

Východiskom „ Burzy bez peňazí“  bolo vymeniť svoju vec za inú, čo sa nám aj v niekoľkých prípadoch podarilo. Splnila svoj účel a mnohí ľudia si vybrali niečo pre seba aj pre svojich blízkych.

Ďakujeme a tešíme sa na Vás opäť pri podobnej akcii.

S pozdravom INTEGRA, o.z

Mgr. Helena Pribulová

INTEGRA, o.z. Michalovce


 

ABY SA NEZABUDLO...

25.9.2019 žiaci našej školy navštívili Osvienčim. Dúfame, že prekročenie pôvodných  táborov bývalého nemeckého nacistického koncentračného Auschwitz a vyhladzovacieho tábora Birkenau nebolo len cennou lekciou histórie, ale aj dôležitou osobnou skúsenosťou. Aj touto cestou ďakujeme mestu Michalovce za finančnú dotáciu nášho projektu.

    


 

BIELA  PASTELKA  ZNAMENÁ  SVETLO,  KEĎ  JE OKOLO  TMA

Piatok 20. september bol tento rok hlavným dňom verejnej zbierky Biela pastelka na podporu nevidiacich ľudí v uliciach miest a obcí po celom Slovensku. Dobrovoľníci z III. A našej školy:  S. Dziváková, N. Nemetová, M. Bľandová, M. Mechirová, A. Porubenský, T. Smetanová a J. Kocák sa tejto verejnej zbierky zúčastnili. Dobrovoľníci spolu vyzbierali 84,69 €. Ďakujeme dobrovoľníkom za pomoc pri organizácii zbierky a všetkým darcom ktorí prispeli.


 

EURÓPSKY  DEŇ  JAZYKOV

Dňa 18.9.2019 sa žiaci študijných odborov II.A triedy zúčastnili Európskeho dňa jazykov  v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Pre žiakov boli pripravené vedomostné kvízy, súťaže a interaktívne aktivity spojené s prehliadkou priestorov odborných učební a knižnice školy.

      


 

DEŇ  FINANČNEJ  GRAMOTNOSTI

Pri príležitosti Dňa finančnej gramotnosti  naša škola tradične usporiadala aktivitu, ktorá rozšíri vedomosti a zručnosti žiakov v problematike, ktorá súvisí nielen s profesionálnou prácou absolventov našej školy, ale aj s bežným životom finančného spotrebiteľa. Tentokrát to bolo naozaj výnimočné, nakoľko dňa 11. 09. 2019 žiakom III.B a I.A  prišli odprednášať problematiku finančnej gramotnosti so zameraním na ochranu finančného spotrebiteľa, úvery a dlhy, nové trendy a inovácie v danej problematike riaditeľ Tatra banky Ing. Radomír Trčka      a Ing.Lucia Dobranská.  Na konci prednášky si žiaci zasúťažili o pekné ceny. Po prednáške si otestovali svoje vedomosti.

Testovania sa zúčastnilo 25 žiakov. Žiaci riešili 15   úloh s 19 otázkami Priemerná úspešnosť žiakov:  III.B  45,45  % a žiakov I.A  42,09  %. Najúspešnejší žiaci boli Martin Demeter a Martina Demeterová z III.B , ktorí zvládli testovanie na 73,7% a Viktoria Ondejková z I.A na 68,4%. Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.

    


 

NAJAKTÍVNEJŠIE  ŠKOLY  V  PROJEKTE  RECYKLOHRY

Projekt Recyklohry každoročne oceňuje školy, ktoré sa počas uplynulého školského roka aktívne zapájali do environmentálnych aktivít. Do projektu je zapojených 1253 základných a stredných škôl z celého Slovenska, úspechom je, že aj naša škola je medzi 25 ocenenými školami. Zbierali sme a odovzdali drobný elektroodpad, použité tonery, batérie a kreatívne sme splnili všetky zadané úlohy. V tomto školskom roku budeme v projekte naďalej aktívne pokračovať.


 

ÚČELOVÉ  CVIČENIE

Dňa 13.9. sa študenti našej školy zúčastnili účelového cvičenia a exkurzie do prírody. Dejiskom bola už tradične oblasť Bielej Hory. Študenti si zmerali sily v štyroch stanovištiach, zdravotná príprava a prvá pomoc, jadrové zbrane, topografia a orientácia sa v prírode, a stanovište zamerané na chémiu a chemické poplachy. Všetci žiaci si odniesli množstvo nových poznatkov a zážitkov. Najúspešnejšou triedou bola II.A, tesne za ňou nasledovali triedy IV.A, III.A, I.A a III.B. Ostatným triedam sa darilo menej.

    


späť