Zaujímavosti zo života školy do školského roku 2005/2006


V škole sa pravidelne konajú rôzne besedy s psychológmi, pedagógmi, pracovníkmi verejného a civilného života. Besedy sú zamerané na zdravý životný štýl ako: boj proti fajčeniu, prevencia AIDS, náboženské besedy, besedy s obchodnými manažérmi ap.

Každý školský rok sa žiaci odboru kuchár pripravujú na rôzne súťaže v stolovaní ako: halali, Veľkonočná tabuľa, príprava studených jedál a mís. Tohto roku sa uskutočnila taktiež súťaž vo výrobe ikebán pod vedením Mgr. Raffáčovej.

Je už tradíciou, že žiaci odborov zlatník a klenotník a umeleckoremeselné práce prezentujú každoročne svoje výrobky na Kežmarských trhoch umeleckých remesiel.

Žiaci prvého ročníka pravidelne navštevujú Knižnicu Gorazda Zvonického v Michalovciach, kde ich pracovníci oboznámia s chodom knižnice, možnosťami internetových služieb, kartotékou. Škola má aj svoju knižnicu, kde si žiaci môžu knihy zapožičať.

 

 

Súčasťou školy je aj ihrisko, ktoré pozostáva z antukového volejbalového ihriska, asfaltovej basketbalovej  a tenisovej plochy. Za školou sa nachádza aj minifutbalové ihrisko. Žiaci navštevujú počas školského roka plaváreň a telocvičňu na strednej zdravotníckej škole.

 
Štúdium trojročného odboru žiaci ukončujú záverečnou skúškou a štvorročného a nadstavbového štúdia ukončujú maturitnou skúškou.
Niektoré končiace ročníky si pripravili stužkovú slávnosť alebo rozlúčkový večierok, na ktorom predviedli svoj program a príjemne sa zabavili.

Na sviatok sv. Mikuláša a počas vianočných sviatkov žiaci pod vedením učiteľov a majstrov odbornej výchovy vystúpili pred žiakmi, učiteľmi a majstrami so svojím programom.
Uchaľák - každoročne privítame nových prvákov do svojich cechov už tradičným spôsobom. Potom nasleduje diskotéka spojená s programom.
Na škole okrem iných krúžkov (tanečný, krúžok počítačovej grafiky, turistický) pracuje aj spevácky krúžok, ktorý prezentuje aj svoje piesne.
V školskom roku 2003/2004 organizovalo mesto pri príležitosti vstupu Slovenska do Európskej únie prezentáciu škôl, kedy každá škola symbolizovala nejakú krajinu Európskej únie. Naša škola predstavovala Holandsko.

V druhom polroku školského roka 2003/2004sme vydali nulté číslo nového školského časopisu Pramienok, ktorý približuje život na našej škole, úspechy, rôzne akcie, ale i veľa poučných rád.

1. číslo v školskom roku 2004/2005 vyšlo pred vianočnými prázdninami.

Žiaci našej školy si uctili prácu učiteľov pri príležitosti ich sviatku - Dňa učiteľov. Pripravili krátky program obohatený spevom, poďakovali im za ich obetavú prácu. 

V zime 2004 sa predstavila naša škola verejnosti prezentáciou svojej činnosti v Okresnej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovciach. Žiaci všetkých odborov prezentovali našu školu prácou, alebo hotovými výrobkami. Pozvané bola každá škola, ale prišli sa pozrieť aj jednotlivci. Pozvaní boli aj amatérsky výtvarník Martin Remiáš a Jozefína Štefančíková, ktorá sa zaoberá ručným tkaním kobercov. Bola to ďalšia akcia, ktorá mala zviditeľniť našu školu na verejnosti.
Začiatkom novembra 2004 zavítal do mesta Radim Uzel, popredný český sexuológ. Prijali sme pozvanie. Besedy sa zúčastnili žiaci končiacich ročníkov, ale praktické rady odborníka by boli zaujali určite všetkých. Vtipnou a spevom sprevádzanú besedu sledovali všetci so zaujatím. Neostáva len veriť, že si tie ponaučenia zoberú so sebou do praktického života.
Koniec školského roka je už každoročne sprevádzaný výletmi. Nebolo tomu ináč ani v júny 2004. Žiaci s p. učiteľkou Javorskou a p. učiteľom Bobákom si prezreli hrad Brekov, opiekli si, čo si z domu priniesli a plný zážitkov sa vrátili domov. P. učiteľka zorganizovala jednodňový výlet so žiakmi do Slovenského raja. Ani na tento deň žiaci určite nezabudnú.

Stalo sa už pravidlom, že p. učiteľ Lobo berie svojich žiakov na hodinách estetickej výchovy a estetickej a výtvarnej výchovy na rôzne výstavy s výtvarným zameraním organizované v našom meste. Toto sú žiačky odboru kozmetička na výstave obrazov Wasca, ktorú zorganizovalo MsKS pri príležitosti jeho nedožitých 40. narodenín.

So žiačkami 1. Enš odboru vlasová kozmetika na výstave Myrona Špeníka v Malej galérii MsKS.

Tohto roku vyzbierali žiaci, učitelia a majstri 3200,- Sk na pomoc deťom v detských domovoch. Je to pravidelná akcia, kedy chceme aspoň trocha spríjemniť Vianoce deťom, ktoré nemôžu sláviť tento sviatok v kruhu svojej rodiny. Za vyzbierané peniaze škola zakúpila vecné dary a samozrejme sladkosti.

späť