VITAJTE  NA  STRÁNKACH  ŽIACKEJ  ŠKOLSKEJ  RADY  !

Nie je žiadnou novinkou, že dnes už takmer každý volá po demokracii.
Ani škola by nemala by
ť výnimkou. Stále sa stretávame s názormi, že už v škole sa mladí ľudia majú učiť demokracii a to nie iba teoreticky na hodinách náuky o spoločnosti.
Malou demokraciou mô
že byť aj žiacka školská rada.

Čo je žiacka školská rada a načo ju máme

 

     Žiacka rada reprezentuje žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. Prostredníctvom nej je tu skvelá možnosť pre študentov ovplyvňovať život na škole a organizáciu školy. Založenie a fungovanie Žiackej školskej rady dokonca upravuje zákon. Žiacku školskú radu tvoria šikovní študenti, ktorí majú prehľad o tom, čo by ich spolužiaci chceli a potrebovali v škole, či už počas vyučovania alebo mimo neho.

     Žiacka školská rada to sú študenti pre študentov. Je to váš "študentský parlament". Vaša organizácia, ktorá posúva váš hlas, váš názor, váš návrh k vedeniu školy. Veľakrát my učitelia zachytíme jedným uchom nespokojné pripomienky alebo skvelé nápady z vašich radov. Lenže odznejú len tak na chodbe alebo na zastávke električky. Hovorte o nich nahlas na stretnutiach Žiackej školskej rady.

 

     Pozor!!!!! Žiacka školská rada zastupuje študentov v diskusii s vedením školy. Bohužiaľ, niekedy požiadavky študentov nie sú uskutočniteľné, lebo sú v rozpore s tým, čo je úlohou školy, a preto im vedenie školy nemôže vyhovieť. Inokedy sa to nedá z finančných alebo organizačných dôvodov. Ale nevzdávajte to! Vaša fantázia má určite mnohé rezervy a vy máte určite nápady, ako školy a život na nej vylepšiť.

Štatút žiackej školskej rady

 

Štatút žiackej školskej rady

Základné úlohy členov žiackej školskej rady

 

1. Vyjadrujú sa k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,
2. podieľajú sa na dodržiavaní školského poriadku,
3. predkladajú riaditeľovi a vedeniu školy návrhy a stanoviská, na ktorých sa dohodli,
4. organizujú vlastné aktivity podľa záujmu, schopností a možností študentov.

Funkcie v žiackej školskej rade

 

Predseda
Je hlavný predstaviteľ a hovorca študentskej rady, zvoláva zhromaždenia, vedie stretnutia v duchu spravodlivosti a práva každého člena na vyjadrenie vlastného názoru, podpisuje všetky listy, správy atď. ktoré sú vydané ŽŠR, diskutuje s predstaviteľmi školy, zaisťuje, aby študentská rada bola vedená efektívne a zmysluplne, zároveň má na starosti styk s verejnosťou.

Podpredseda
Preberá povinnosti predsedu v prípade jeho neprítomnosti, pomáha predsedovi pri organizovaní študentskej rady, ak je to nutné sprevádza predsedu na rokovania.

Pedagóg − koordinátor
V ŽŠR má nezastupiteľnú úlohu a vplyv na funkčnosť žiackej samosprávy. Predovšetkým uľahčuje komunikáciu žiakov s vedením školy, podporuje kreativitu žiakov a zjednocuje žiacky kolektív školy. Predpokladá sa, že sa prejavuje ako osobnosť, s vlastnosťami, ktoré sú prijateľné a rešpektované mladými ľuďmi, mal by byť dôveryhodný, kamarátsky, spoľahlivý, nekonfliktný a pod.


ŠKOLSKÝ  ROK  2020/2021

Žiacka školská rada

   
 

PhDr. Alena Lechmanová

koordinátor ŽŠR

Dominika Šmidová I. A

Filip Bilohlávek

I. B

Nicola Macejková

II. A

Jessica Grajcarová

II. B

Andrea Romanová

III. A

Michal Kalok

III. B

Dávid Pupala

IV. A

 

 

 

 

 

 

Hlavné úlohy na školský rok 2020/2021

 

 

September :

§  návrh plánu práce na šk. rok 2020/2021, pripomienky, schválenie,

§  voľby do žiackej školskej rady, voľba predsedu ŽŠR, podpredsedu ŽŠR, tajomníka,

§  oznámenie sa so štatútom ŽŠR.

Október :

§  príprava imatrikulácie pre žiakov I. ročníka,

§  prieskum v záujme o študentský Valentínsky ples,

§  palacinkový mejdan spojený s rozvojom FG.

 November:

§  Medzinárodný týždeň študentstva – prezentácia, filmové predstavenie v kine,

§  návšteva NBS v Bratislave, návšteva Národnej rady, prehliadka Bratislavského hradu,

§  Medzinárodný deň boja proti násiliu – beseda - Združenie Pomoc rodine.

 

December:

§  Mikuláš v škole – rozhlasová relácia,

§  imatrikulácia,

§  vyhodnotenie prieskumu o plese.

 Január:

§  zasadnutie žiackej školskej rady,

§  Medzinárodný deň pamiatky obeti holokaustu – 27.1.2021 - filmové okienko, návšteva židovskej synagógy v Košiciach,

§  hodnotenie polročnej činnosti.

Február :

§  Valentínsky ples,

  • Valentínska kvapka krvi – agitácia žiakov pre podporu darcovstva krvi.

Marec:

§  beseda s pracovníkom Prima banky,

§  Deň učiteľov – rozhlasové vysielanie,

§  Prerokovanie pripomienok z pripomienkovej pošty, stretnutie členov s vedením školy.

Apríl:

§  Deň narcisov – aktívna účasť na charitatívnej zbierke,

§  exkurzia po východoslovenskom múzeu – expozícia Košického zlatého pokladu, Miklušova väznica, Dom sv. Alžbety, vyhliadková veža,

§  Beseda s pracovníčkou ÚPSVAR v oblasti uplatnenia sa na trhu práce.

Máj:

§  Svetový deň – pohybom k zdraviu – športovo zábavné súťaženie učiteľov a žiakov na ihrisku,

§  výzdoba tried na rozlúčku,

§  rozlúčka so žiakmi IV. ročníka.

Jún:

§  návšteva hvezdárne,

§  vyhodnotenie činnosti ŽŠR.

 


      Pán riaditeľ sa so žiakmi svojej školy pravidelne stretáva na zasadnutiach Žiackej školskej rady, kde s nimi prerokúva ich návrhy a požiadavky a spoločne sa snažia nájsť vhodné riešenia, ktoré by priviedli k ich maximálnej spokojnosti.

   

Žiacka školská rada SOŠ sv. Cyrila a Metoda reprezentuje žiakov tejto školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k vedeniu. Jej členovia sa o názoroch, želaniach i kritike dozvedajú nielen od svojich spolužiakov v triedach, ale aj prostredníctvom informácií na nástenke a tiež z odkazovej schránky. Poznatky a pripomienky žiakov neostávajú nepovšimnuté. Pán riaditeľ Ing. S. Štefanisko, MBA sa pravidelne so študentmi stretáva na jej zasadnutiach a prerokováva s nimi ich námety a požiadavky.

     


späť